MERHABA DOSTLAR
RAMAZAN AYI HAKKINDA BİRAZ hasbihal edelim dedim. Ramazan ismi Kur’an’da açıkça geçen ve övülen bir aydır. RABBİMİZ BAKARA SURESİNDE.182 ayetinde..Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç sizin üzerinize de farz kılındı ta ki korunasınız. RAMAZAN ayı öyle bir ay ki KURAN O AYDA İNDİRİLDİ …buyurur..Bundan dolayıdır ki; Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Eğer kullar, ramazanda neler olduğunu bilseydiler elbette ümmetim bütün senenin ramazan olmasını isterdi.” (1)Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır.” [Deylemi] Allah yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü, Allahü teâlâ yetmiş yıl ateşten uzaklaştırır.” [Müslim]
Ramazanda, Kur’an-ı Kerim’in nazil olması, orucun tutulması ve Kadir gecesinin kendi-sinde bulunması bakımından büyük fazileti var-dır. Hatta Mücahid, ‘Ramazan’ demeyin çünkü Allahü Teâlâ’nın bir ismi de ‘Ramazan’dır. “Ramazan ayı” deyin, demiştir. (2)
Allah Teâlâ; ramazan ayını diğer aylardan ayırt ederek övüyor ve bu ayı, Kur’an-ı Azim’i indirmek üzere bizzat kendisinin seçtiğini bildiriyor. (2 Bakara, 185) Bu ayın bütün ilâhî kitapların peygamberlere indirilmek üzere tahsis edilmiş ay olduğu hadiste şöyle bildirilmiştir:
“İbrahim (a.s.)’in sayfaları ramazan-ı şerifin ilk gecesi indirildi, Tevrat altıncı gecesi, İncil on üçüncü gecesi, Kur’an-ı Kerim de yirmi dör-düncü gecesi indirildi.” (3) Zebur, ramazan-ı şerifin on ikinci gecesi ‘indirilmiştir.” (4)
“Ayların efendisi ramazan ayıdır. Hürmet bakımından en büyükleri ise zilhicce’dir.” (5)
“Ümmetime, ramazan-ı şerif ayında beş haslet verilmiştir ki, onlar kendilerinden evvel hiç bir ümmete verilmemiştir. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur, iftar edin-ceye kadar melekler onlar için istiğfar eder. Allahü Teâlâ her gün cennetini süsler sonra (ona hitaben) yakında salih kullarım kendilerinden sıkıntı ve eziyetleri atıp sana varacaklar, buyurur. O ayda azgın şeytanlar zincire vurulur, bundan dolayı başka ayda yaptıklarına o ayda ulaşamazlar. Ramazan-ı şerifin son gecesinde (oruç tutan kullar) affolunur. O zaman, kadir gecesi midir? diye sorulunca Rasülullah (s.a.v.) Efendimiz: “Hayır. Lakin çalışan kişiye ücreti, işini bitirdiği zaman verilir.” buyurdu. (6)
“Ramazan ayının birinci gecesi olunca, şey-tanlar ve cinlerin şirretleri (azgınları) zincire vurulur; cehennemin kapıları kapatılır ve hiçbir kapısı açılmaz; cennetin kapıları açılır ve hiçbir kapısı kapanmaz ve bir münâdi (çağırıcı), ‘Ey hayır isteklisi! (hayır işlemeye ve hakka ibadete) yönel, ey şer is-teklisi! kendini tut (günah işlemekten vazgeç). Allah tarafından ateşten azad edilenler olun.’ diye çağırır. Bu (çağrı ve âzad edilme işi) ramazanın her gecesinde olur.” (7)
Ramazan orucu, günahlan kavurup yaktığı için bu aya ramazan ismi verilmiştir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (8)
Oruç, dengi olmayan bir ibadettir. Peygamber (s.a.v.), bir sahabiye: “Oruç tut, çünkü oruca denk, orucun benzeri bir ibadet yoktur.” (9) buyurmuştur.
“Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır.” (10) Oruçlu insanların dualarını Allah kabul eder. “Üç kimse vardır ki, Allah onların hiç-bir duasını reddetmez.” Bu reddedilmeyen dualardan biri de iftar edinceye kadar oruç tutanın duasıdır.(ll) “Ra-mazan ayına erişip de bağışlanmayanların Allah’ın rahmetinden uzak olduklarını” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haber vermiştir. (12)
Bu ay Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Bu hususu Rasül-i Ekrem Efendimiz şöyle ifade etmiştir: “Müslümanlar için de bu aydan daha hayırlı hiçbir ay geçmemiştir. Şüphesiz ki Allah, mü’minin bu aya girmeden önce sevabını ve nafilelerini yazar. Münafığın da o aya girmeden önce günahını ve şekavetini yazar. Çünkü mü’ min ibadetlerini güzelce yapabilmek için bu aya hazırlık yapar, bunu bir fırsat ve ganimet olarak bilir (ona göre hazırlanır). Münafık ise bu ayda mü’minlerin gafletlerini ve ayıplarını araştırır.”(13)
Öyleyse bu ayda ileri-geri konuşanlara aldırmamak, milletin maneviyatının yükseldiği böyle bir ortamda ortalığı karıştırmak, kafaları bulandırmak iste-yenlere fırsat verilmemelidir.
Ne mutlu ramazan mektebine güzelce talebe olup da, bayramla mükafatını, bereketini alabilenlere ve oruçlular için hazırlanan “Reyyan kapısı”ndan cennete girebilenlere. (14)
1- Ali el-Müttaki, Kenzül-Ummal, 8/478 (23715); Heysemi, Mecmauz-Zevaid, 3/141
2- İbn Kesir, Tefsir, 3/712-713; Gazali, İhya, 1/594.
3- Ahmed, Müsned, 4/107. , 4- İbn Kesir, Tefsir, 3/712. 5- Münavi, Feyzul-Kadir, 4/122 (4749).6- Ahmed, age.,2/292.7- Tirmizi, Savm, 1; Nesei, Siyam, 3; İbn Mace, Siyam, 2.
8- Buharı, İman, 28, Savm, 6, Leyletül Kadr, 1; Müslim, Misafirin, 175. 9- Münziri, age., 2/85.10- Münziri, age., 2/85.11- Münziri, age., 2/89.12- Münziri, age., 2/92-93. 13-age 14-age

BU BİR SIRDIR…