>1.İyi niyet, sahibini cennete koyar
Good intention put the owner into the heaven.
2.İman iki bölümdür; yarısı sabır, yarısı şükürdür.
The faith has two sections; half of it is patience and half of it is the praise.
3.Islam artar, eksilmez.
Islam grows never decays.
4.İyiliklerin seni sevindirir, kötülüklerin de seni üzerse, sen mü’minsin.
If your goodness makes you happy and your badness makes you unhappy, you are the faithful Muslim.
5.Her iyilik bir sadakadır.
Every goodness is an alms.
6.İnsanlardan utanmayan Allah’tan utanmaz.
The people those never be ashamed of humans, never be ashamed of Allah.
7.Bu ümmetten ilk önce kaldırılacak olan haya ve emanettir.
The first things that will be removed among the Ummah (follower of Prophet Muhammad peace be upon him) are the shyness and the trust (escrow).
8.Yiyip şükreden, oruç tutup sabreden gibi sevap alır.
The person who eats and praise for it, gets good deed like the person who fast and be patient for it.
9..Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.
If you have known what I knew you laugh less but you cry a lot.
10.Hikmetin başı Allah’a saygısızlık yapmaktan korkmaktır.
The beginning of wisdom is to be afraid of disregarding Allah.
11.İnsanın en değerlisi, en çok takva sahibi olanlardır
The most valuable people are those who has more takwa (fear of God)
12.Allah’tan en çok korkanınız ve onu en iyi bileniniz benim.
I am the one who fear Him most and I am the one who knows Him most.
13.Sabrediniz ve cezalandırmayınız.
O you be patient and do not punish!
14.Asıl sabır musibetin ilk geldiği anda yapılmalıdır.
The real patience must be done when the very first moment of troublesome.
15.Sabır rızadır, razı olmaktır.
The patience is the acceptance, to acquiesce.
16.Bu din sağlamdır. Onda yumuşaklıkla davranın.
This religion is strong. In this religion treat it easy.
17.Sizler kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil.
You have been sent to simplify not to make it difficult.
18.Dininizin en hayırlısı en kolay olanıdır.
The most favourable thing in your religion is the easy one.
19.Siz bu dini mağlup edemezsiniz.
You cannot defeat this religion.
20.Şeytan insanoğlunun kanında dolaşır.
The Satan wanders inside the human’s vessels.
21.Saygın olmak malla, cömertlik ise takva ile olur.
Being prestigious is coming with wealth and having the taqwa (fear of God) is coming with generosity.
22.Cömert kişinin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır.
The meal of generous man is the cure and the meal of ungenerous man is the sickness.
23.Bir mü’min aynı delikten iki defa ısırılmaz.
A Muslim is never beaten twice from the same hole.
24.Aşırı mal sevgisi alimlerin kalbinden hikmeti alıp götürür.
The exaggerated love of wealthiness removes the wisdom from scholar’s heart.
25.Alimler, halk içinde, Allah’ın en güvendiği kimselerdir.
Among the nation, scholars are the most trustable people in the presence of Allah.
26.Alimler ümmetimin güvenliğidir.
The scholars are the safety of my Ummah (follower of prophet Muhammed peace be upon him).
27.İlim öğrenen Allah yolunda savaşan gibidir.
One who learns wisdom is like one who fights for the path of Allah.
28.İlim öğrenmeye çalışan evine dönünceye kadar Allah yolundadır.
One who tries to learn wisdom (science) is on the path of Allah till he/she returns home.
29.İki aç vardır ki doymaz: İlmi arayan ve dünyayı isteyen
There are two hungry men that never feel full: one of them is the person who look for wisdom (science), the other one is the person who wants the world wealthiness.
30..İnsanlar iki kısımdır: Öğreten ve öğrenen. Bu ikisinin dışındakilerde hayır yoktur
People differ into two kinds: teachers and learners. There is no favour (goodness) outside of this two.
31.Allah, bir kulu idareci yapmak istediği zaman ona yardım elini uzatır.
When Allah wants to make one of His slaves an administrator, He gives him a hand (help).
32.Hüküm sahibi olanlar, Allah’ın korudukları hariç meşakkat kapısındadır.
The sovereigns are generally in difficulties except those who are protected by Allah.
33.İtaat, ancak meşru çerçeve içerisinde olur. The obedience can only be in the legal frame.
34.Her şeyin ifsat eden bir afeti vardır. Bu dinin afeti de kötü idarecilerdir.
Everything has a disaster that subverts itself. The disaster of this religion is the bad administrators.
35.İslam’ın en sağlam kulpu Allah için sevmen, Allah için düşmanlık beslemendir.
Love and hate for Allah is the strongest grip of Islam.
36.Allah’ın dostları, görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı kimselerdir
The friends of Allah are those who remind Allah to people when they appear.
37.Kim bir topluluğu severse, Allah onu o toplulukla birlikte haşreder.
If someone loves the community, Allah brings him/her with that community in the paradise.
38.Ademoğlunun kalbi, tıpkı kuş gibidir. Bir günde yedi kere değişir.
The heart of son of Adams is like a bird, in a day it changes seven times.
39.Kim bir kimsenin arkasından onda bulunan bir şeyi söylerse gıybet etmiş olur.
If someone talks something behind somebody’s back that they already have, that someone sets rumours afloat (to gossip).
40.Allah, dilini ıslah eden kişiye merhamet etsin.
Oo Allah be compassionate to those who heals his/her tongue.

[Kırk Hadis İçin seçme yapılan Türkçe kaynak: Muhtasar Camiu’s-Sağir-1 / Suyuti / Yayına hazırlayan: Saffet Bakırcı]

Çeviri : MUSTAFA GEZER

Destekleyen: Kaianata Mektup